MGG, spol. s r.o.

Nízkoenergetické domy

Domy pre Slovensko

Na základe skúseností a tepelno-technických posúdení budov drevostavieb je možné skonštatovať, že tieto pri správnom prevedení budú zaradené do energetickej triedy B - čo znamená nízkoenergetický dom.

Na zaradenie do tejto triedy vplýva tvar budovy, jeho orientácia na svetové strany, plocha vonkajšieho plášťa domu... Norma STN 730540 udáva a doporučuje minimálne tepelné odpory ,, R,, jednotlivých konštrukcií pri ktorých dodržaní je možné dom úspešne zaradiť do triedy B. Ďaľšími faktormi ktoré ovplyvňujú energetickú hospodárnosť budov sú typ a tepelné parametre presklených plôch, typ používanej tepelnej izolácie, tvar objektu (čím jednoduchší tým je to z hľadiska tepelných parametrov lepšie), druh kúrenia v budove, správnosť detailov konštrukcií atď.

Z vyššie uvedených dôvodov bude súčasťou Vášho projektu pre stavebné povolenie aj časť tepelno-technické posúdenie budovy kde bude exaktne prepočítaný predpoklad zaradenia Vášho domu do príslušnej energetickej triedy. Následne sa ku kolaudácii vypracuje energetický certifikát budovy, kde bude zohľadnený reálny stav a prevedenie budovy z hľadiska spotreby tepla. Avšak ako je v úvode spomenuté, naše skúsenosti a prevedenie drevostavieb sú spravidla garanciou nízkoenergetickej tepelnej hospodárnosti budov v prevedení drevostavby...

Variant 1:

Variant 2:

Variant 3:

Variant 4: